top of page
BELEIDSPLAN 2023 - 2026

Inleiding    

Be the change you wish to see in the world.


Het Global Serendipity Project is een integraal en universeel innovatieproject. Ongekend patroon doorbrekend en onvergelijkbaar met ieder ander project. We verbinden vitaliteit, welzijn, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, economie, politiek, wetgeving, ecologie en gebiedsontwikkeling en realiseren cultuur- en branche overstijgende samenwerking. Vanuit een integraal en holistisch perspectief dat voor 99% van alle mensen nog nieuw, vreemd en ongekend is. 

Nieuw is waarnemen vanuit de metavisie. Vanuit dit perspectief heb je overzicht en ben je in staat om verdeeldheid, hokjes denken, dualiteit en eilandjesvorming te overstijgen. Dit vraagt mindset training en begint buiten de bekende box. Vanuit dit zero-limitsperspectief zie je de oplossing. Vanuit deze metapositie zie je welke radicale en compromisloze paradigmaverschuiving we met elkaar te maken hebben. Dit is het vertrekpunt om een waarden gedreven beschaving te realiseren waar mensen heldere keuzes maken die eigen belangen overstijgen en het grote geheel dienen. Zo realiseren we een beschaving waar geweld, hebzucht, verdeeldheid, hiërarchie, bureaucratie, ongelijkwaardigheid, vervuiling, verspilling, waardenvervaging en verwoesting van de natuur tot het verleden behoren. 

Als je een alomvattend project van deze omvang lanceert, is de juiste voorbereiding en het realiseren van funding van essentieel belang. Een project dat buiten de box is ontworpen levert naast kritiek, weerstand en veel goedbedoelde adviezen en waarschuwingen vooral veel vragen op. Over geld, eigendom, investeringen, aanpak, doelen, doelgroepen, kansen en bedreigingen. 

In dit beleidsplan bieden we helderheid over de missie en visie van de stichting, haar doelstelling en de strategie waarmee we van wensen werkelijheid maken. We gaan in op waar de stichting op dit moment staat, welke concrete werkdoelen we hebben voor de komende periode en welke toekomst we voor ons zien. Ook is in dit plan te lezen wat de gegevens van de stichting zijn en wie in het bestuur van de stichting zitting hebben. Dit beleidsplan sluit af met een overzicht van de financiën. Missie/visie/strategie


Visie

In 2025 leven we in een wereld van vrede waar mensen bewust zijn en op een liefdevolle en        waarden gedreven manier met zichzelf, elkaar, de natuur en de planeet omgaan. 


Alles is mogelijk omdat niets is zoals het lijkt.


Missie    

We realiseren wereldvrede voor eind 2025. Door middel van het Global Peace Building Programma waar Excellent Governance training en Personal Excellence training samenvloeien: de basis voor zelfkennis, zelfliefde, zelfvertrouwen en self-empowerment.


Strategie    

We activeren nog onbenut potentieel en brengen bewustzijnsverruiming in een stroomversnelling. Op een manier die bewustzijn en duurzame gedragsverandering voor iedereen helder, logisch, zichtbaar en concreet maakt.

 
Bewust zijn is de sleutel naar harmonie en wereldvrede.

Doelstelling

1.    De stichting heeft als doel: het realiseren van wereldvrede door het organiseren van trainingen                    wereldwijd die het bewustzijn verruimen waardoor mensen de oplossing zien. En het verrichten                  van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk is. Het uitdragen, beheren en                            bewaken van het gedachtengoed, ontwikkeld door Pauline Sibbel is gebaseerd op de 5 pijlers, de                5 basisprincipes en de 5 cruciale inzichten van Personal Excellence en Excellent Governance. Tot                  dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van              organen van de stichting.
2.    De stichting beoogt het algemeen nut. 
3.    De stichting heeft geen winstoogmerk.  


Strategie

De stichting verzorgt het trainen van deelnemers wereldwijd in de 5 pijlers, de 5 basisprincipes en de 5 cruciale inzichten van Personal Excellence en Excellent Governance zoals ontwikkeld door Pauline Sibbel. 
Dit betekent dat deelnemers:
o    De Basisprincipes van het Global Peace Building programma integreren als leefstijl. 
o    Universele kernwaarden (respect, eerlijkheid, gelijkwaardigheid en onvoorwaardelijke liefde)                         doorvoeren in houding, gedrag, mindset en vervolgens consequent en structureel verankeren in                 de kwaliteit van besturen, communiceren, samenwerken, samenleven, samenwonen en samen                   genieten en politiek bedrijven.
o    Ruis opruimen en 100% verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen functioneren
o    Heldere keuzes maken die eigenbelangen en verdeeldheid overstijgen en het grote geheel dienen
o     Samenwerken op basis van flow, Serendipity en win-win voor iedereen. 

De stichting organiseert training voor verschillende doelgroepen en hanteert onderstaande programma’s:
1.    Personal Excellence programma
2.    Excellent Governance Programma (Challenge)
3.    Young Hero Frontrunners Programma 
4.    Mindset Master Train de Trainer Programma
5.    High Frequency Community Building Programma
6.    Global Ladies Leadership Programma
7.    Global Peace Building Programma

De doelstelling is het trainen van mensen wereldwijd. Hierbij stelt het bestuur de prioritering van de projecten vast. 


Huidige situatie

De stichting is opgericht op 3 Juli 2023 in Den Haag en heeft de ANBI status (nog in aanvraag). 
Tot op heden zijn alle activiteiten gefinancierd vanuit eigen middelen van de bestuurders. De stichting heeft hiermee al een vliegende start gemaakt en heeft nu behoefte aan duurzame financiering om haar doelstelling op de door haar gewenste manier te realiseren. Op dit moment wachten grote groepen mensen uit Ethiopië, Soedan, Egypte, Tanzania en Zimbabwe op de start van het 3 jaar durende Global Peace Building Programma. 

Activiteiten van de stichting


De doorlopende werkzaamheden van de stichting zijn het organiseren en uitvoeren van trainingen wereldwijd. Voor de komende periode hebben we een planning gemaakt waarin staat hoe we de programma’s wereldwijd uitrollen. In Nederlandse steden en provincies, in Europese landen, Afrikaanse landen en in andere werelddelen.

Concreet werkdoelen & planning

 

December 2023

Mindset research, crew building in Ethiopia, Sudan, Zimbabwe, Tanzania, Kenia, Uganda
Mindset research, crew building voor Realisatie Bloeiend Den Haag, Bloeiend Nederland/Bloeiend Europa
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
January 2024

Start Global Peace Building Program in Ethiopa (25), Sudan/Egypte (25) Tanzania (25) 
Start Mindset Master Programma Africa met 20 deelnemers 
We hebben een HF crew van ambassadeurs in ieder land van Afrika
Start Global Peace Building Programma voor 100 studenten binnen 25 universiteiten            
Start Excellent Governance Program voor leiders, bestuurders en politici Nederland/Europa
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Februari 2024

Start Global Peace Building Programma voor 20 wereldleiders + 20 studenten op Zanzibar Tanzania
Bezoek Zimbabwe voor mindset research & crew building Serendipity Zimbabwe
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Maart 2024

Start Realisatie Bloeiend Rotterdam (Feijenoord, Rotterdam Zuid)
Klaar met burn-out voor politici (dreiging uitval door burn-out) in Val Sinestra
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
April 2024        

Start Realisatie Bloeiend Amsterdam 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mei 2024        

Tournee Afrika
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juni 2024        

Start Realisatie Bloeiend Arnhem
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Juli 2024        
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Augustus 2024  

Tournee Afrika
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
September 2024    

Start programma van focuswijken naar bloeiwijken in Nederland    
100 deelnemers Mindset Master Programma in Zanzibar
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
October 2024    

Start Realisatie Bloeiend Maastricht, Leeuwarden en Groningen
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………    
November 2024    

Tournee Afrika
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
December 2024    

We hebben 10 gecertificeerde co-trainers in Europa en 10 in Afrika

 


Voorbeeld van activiteiten


Vanaf 2020 doet Pauline Sibbel mindset research in Tanzania, Ethiopië, Soedan, Zimbabwe en Mozambique. Ze legt contacten om teams te formeren voor de eerste trainingen. Inmiddels zijn er al een groot aantal pilots geweest. In totaal hebben ruim 500 mensen in Zimbabwe, Malawi, Zuid-Afrika, Tanzania, Zanzibar, Den Haag kennis gemaakt met Personal Excellence training. In online meetings zijn ruim 20 mensen actief om trainingsprogramma’s op te zetten op verschillende plekken in Nederland, Afrika en Europa.

Toekomst


De toekomstvisie van de stichting is helder, duidelijk en concreet. Mogelijk maken wat onmogelijk lijkt. Alles is haalbaar met mensen die bewust zijn, hun volledige potentieel benutten en uitdagingen aan de kant van oorzaak leren oplossen. Op het level van flow, Serendipity (synchroniciteit) en win-win voor iedereen. Mensen ontdekken de kracht van hun eigen invloed op het realiseren van oplossingen. Wij verwachten dat we door middel van strategische partnerschappen duurzame financiering vinden voor onze activiteiten en hiermee onze planning te realiseren.

Organisatie


Global Serendipity Stichting
Website: www.globalserendipityproject.org 
KvK nummer: 90712846
BTW nummer: ?
Banknummer Bunq: ?
ANBI status: in aanvraag
Statutaire inschrijving: Den Haag
Postadres: Jan Wilshof 102, 1815LW Alkmaar
Email: info@globalserendipityproject.org 

Bestuur


Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt alleen een vergoeding voor onkosten die zij maken bij de uitoefening van hun functie. Het bestuur is onafhankelijk en heeft een onafhankelijke voorzitter. Het bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:                             mevr. Helene Weening
Penningmeester:                 dhr. Jan Herm Klaren
Secretaris:                            dhr. Jan Herm Klaren
Bestuurslid/Founder:         mevr. Pauline Janet Sibbel

Werknemers/Vrijwilligers


De organisatie maakt gebruik van vrijwilligers en huurt professionele expertise in waar nodig om de doelstelling te realiseren. 

Financiën 

Het werven van gelden
De stichting verwerft middelen door gebruik te maken van alle beschikbare kanalen om fondsen te werven voor het doel van de stichting, door scouts en door partners. We voorzien twee geldstromen (lokaal, nationaal en internationaal): subsidies en opdrachten van overheden en Ngo’s en bijdragen van fondsen en stichtingen wier doelstellingen samenvallen met de doelstelling van de stichting en gerealiseerd worden door onze activiteiten.

Zo werken we bijvoorbeeld samen met de gemeenten die binnen hun gemeentegrenzen gedragsverandering en verbeteringen voor hun burgers door willen voeren. De fondsen die we nationaal of internationaal werven voor aanname zijn gecontroleerd op afkomst en intentie (speciale aandacht voor het vermijden van criminele gelden en de hierbij bedoelde invloed in de bovenwereld). De stichting legt verantwoording van deze controle af binnen het bestuur, zodat er geen geweld wordt aangedaan aan geldende privacywetgeving en privacy wensen van de verstrekkers van fondsen.

 

De besteding van gelden
De Stichting houdt haar administratie bij en rapporteert dit jaarlijks in de vorm van een financiële verantwoording. Uit deze administratie blijkt ten minste:
o    De omvang van de geworven middelen en de dotering van deze fondsen voor de verschillende                    projecten (wereldwijd).
o    Welke bedragen er (per bestuurder) aan onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn                    uitgegeven aan het werven van geld en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle andere            kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het vermogen van de stichting is. 
o    De ontvangen gelden, worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de          Stichting.
o    Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari van een jaar tot met 31 december van het              jaar daaropvolgend) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de                    jaarstukken opgesteld bestaande uit, de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een              staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar opgesteld. 
o    Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels ondertekening          en dechargeert de penningmeester. Na goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de        website.

 

Financiële prognose 2023/2024

Verwachte inkomsten:
Subsidies                               .                € 200.000
Bijdragen                                                € 310.000

Verwachte uitgaven projecten:     
Global Peace Building Programma     € 450.000
Serendipity Projecten Buitenland       € 60.000

 

 


Het bestuur


Voorzitter                                Secretaris/Penningmeester

HM Weening                           JH Klaren
                                                

 

bottom of page